Tools voor professionals

pijlonderDoelstelling Moeders van Rotterdam

Het programma Moeders van Rotterdam richt zich op zeer kwetsbare zwangere vrouwen en heeft tot doel de kansen op een gezonde zwangerschap en veilige kraamperiode met een goede start voor het kind te vergroten. Zeer kwetsbaar betekent een combinatie van medische en niet- medische risico’s die elkaars werking versterken en effectieve zorg en zelfregie belemmeren. Doel van het programma is een effectieve bewezen interventie te ontwikkelen die er in slaagt deze vrouwen daadwerkelijk te helpen en ingebed kan worden in de werkwijze van stedelijke zorginstellingen en de wijkteams.

Onderzoek & Uitvoering

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het programma en de samenwerking met stedelijke instellingen ligt bij Bureau Frontlijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Erasmus Medisch Centrum, afdeling verloskunde en prenatale geneeskunde. Stichting De Verre Bergen is financier van zowel het programma als het wetenschappelijke onderzoek.

Waarom is ingrijpen noodzakelijk

Wetenschappelijke studies tonen aan dat zeer kwetsbare zwangere vrouwen meer kans hebben op ongunstige zwangerschapsuitkomsten, gezondheidsproblemen van de moeder en een verstoorde ontwikkeling van het kind. Daarnaast ervaren deze moeders na de geboorte vaker problemen met zorg en opvoeding van het kind. Het resultaat is een bovengemiddeld ingrijpen van Jeugdzorg en Kinderbescherming in deze gezinnen en blijvend verminderd cognitief functioneren, psychische problemen, obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten bij de kinderen op latere leeftijd. Om de kansen voor deze kinderen op een acceptabel niveau te brengen is het noodzakelijk deze vrouwen tijdens en na de zwangerschap intensief te ondersteunen.

Opzet programma (2015-2021)

In totaal krijgen 600 zeer kwetsbare zwangere vrouwen (ongeacht leeftijd, aantal gebaarde kinderen en achtergrond) een intensief begeleidingstraject aangeboden. De eerste vier jaar stromen steeds 150 zwangere vrouwen in. Iedere moeder wordt drie jaar begeleid. Per traject staat gemiddeld 525 uur (niet-medische) zorg, naast de standaard medische zorg.

De aanmeldprocedure

De aanstaande moeders worden aangemeld door verloskundige professionals. Via een gevalideerd multidisciplinair instrument stelt deze vast of er sprake is van een niet kwetsbare, kwetsbare of zeer kwetsbare zwangere vrouw. Alleen het laatste geval leidt tot een verzoek aan Moeders van Rotterdam voor een intake bij deze vrouw thuis. Als de aanstaande moeder wordt toegelaten gaat zij fase 1 van het programma in.

Top