Het programma Moeders van Rotterdam richt zich op zeer kwetsbare zwangere vrouwen en heeft tot doel de kansen op een gezonde zwangerschap en veilige kraamperiode met een goede start voor het kind te vergroten. Doel van het programma is een effectieve interventie te ontwikkelen die er in slaagt de meest kwetsbare zwangere vrouwen daadwerkelijk te helpen en ingebed kan worden in de werkwijze van stedelijke zorginstellingen en de wijkteams.

Het is de bedoeling met de doorontwikkeling van het programma een effectief bewezen interventie te ontwikkelen die er enerzijds in slaagt de meest kwetsbare zwangere vrouwen daadwerkelijk te helpen en anderzijds ingebed kan worden in de werkwijze van stedelijke zorginstellingen en de wijkteams. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het programma en de samenwerking met stedelijke instellingen ligt bij Bureau Frontlijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Erasmus MC, afdeling verloskunde en prenatale geneeskunde. Stichting De Verre Bergen is financier van zowel het programma als het wetenschappelijke onderzoek.

VERHOOGD RISICO OP BLIJVENDE SCHADE BIJ HET KIND
Wetenschappelijke studies tonen aan dat zeer kwetsbare zwangere vrouwen meer kans hebben op ongunstige zwangerschapsuitkomsten, op gezondheidsproblemen van de moeder en een verstoorde ontwikkeling van het kind. Zeer kwetsbare jonge moeders ervaren veel problemen met zorg en opvoeding van het kind.

Direct na de geboorte is dat extra belangrijk: een verstoorde hechting in de eerste drie levensjaren geeft kans op blijvende intellectuele en motorische achterstand. Zeer kwetsbare moeders hebben al vaker met gezondheidsproblemen van hun baby te maken en zijn door gebrek aan middelen, zelfzorg en regie niet in staat de spiraal om te buigen. Uiteindelijk ontstaan binnen het gezin geregeld problemen, met op den duur vaak ingrijpen van Jeugdzorg en Kinderbescherming (bij een melding bij het meldpunt Veilig Thuis). Op latere leeftijd ziet men bij de kinderen blijvend verminderd cognitief functioneren, psychische problemen, obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten, waarmee de kwetsbaarheidscirkel rond is.

OPZET PROGRAMMA (2015-2021)
In totaal krijgen 600 zeer kwetsbare zwangere vrouwen (ongeacht leeftijd, aantal gebaarde kinderen en achtergrond) een intensief bege- leidingstraject aangeboden. Zeer kwetsbaar betekent een combinatie van medische en niet- medische risico’s die elkaars werking versterken en effectieve zorg en zelfregie belemmeren.

De eerste vier jaar stromen steeds 150 zwangere vrouwen in; iedere moeder wordt drie jaar begeleid. Per traject staat gemiddeld 525 uur (niet-medische) zorg, naast de standaard medische zorg.

Uitwerking
De aanstaande moeders worden aangemeld door verloskundige professionals. Een gevalideerd multidisciplinair instrument stelt vast of er sprake is van een niet kwetsbare, kwetsbare of zeer kwetsbare zwangere vrouw. Alleen het laatste geval leidt tot een verzoek aan Moeders van Rotterdam voor een intake bij deze vrouw thuis. Als de aanstaande moeder wordt toegelaten gaat zij fase 1 van het programma in.

Top